Expertise

Eric-Gérald Lang - droit fiscal - tva - vat - Belgian tax law
Met een expertise van meer dan 10 jaar, is LANG LEGAL uitsluitend gericht op de praktijk van het fiscaal recht, en in het bijzonder het fiscaal ondernemingsrecht. Door een ervaring inzake zowel directe als indirecte belastingen bestaat onze aanpak erin elke transactie in haar globaliteit te behandelen in het licht van alle huidige en toekomstige fiscale gevolgen. Naast deze overkoepelende praktijk, hebben we een bijzondere expertise ontwikkeld in de volgende domeinen:
  • Vennootschapsbelasting: bijzondere vennootschapsvormen; fiscale due diligence; transfer pricing; herstructureringen, fusies en andere splitsingen, maar ook de voordelen verbonden aan R&D, tax shelter voor startups, aftrek DBI en andere;
  • Vastgoedbelasting: gesplitste aankopen ((vruchtgebruik/naakte eigendom), leasingstructuren, overdracht van immobiliënvennootschappen, zowel op het vlak van vennootschapsbelasting als BTW en registratierechten;
  • BTW: implicatie BTW in de verrichtingen, zelfstandige groepering van personen, BTW-eenheid, toepassingsgebied vrijstellingen, recht op aftrek, stelsel van nieuwe gebouwen;
  • Tax Shelter: algemeen stelsel, voorwaarden voor de uitgaven, onderaanneming, discussie met de Cel Tax Shelter;
  • Internationaal fiscaal recht: bestaan/ implicatie van een vaste inrichting, belastingsbevoegdheid, internationale structuren, flux van inkomsten, salary splits, Europese fiscaliteit, enz.
  • Ruling: formele en informele contacten, prefiling, verzoek tot voorafgaande beslissing in deze domeinen en alle andere.
Tot slot kan ons kantoor U bijstaan in andere verwante gebieden, zoals de personenbelasting en bezoldigingen, vermogensplanning of fiscale regularisaties. Ons kantoor kan U bijstaan en vertegenwoordigen tijdens zowel de fase van structurering en advies, als tijdens de onderhandelingen met de administratie of in het kader van de administratieve of gerechtelijke procedures. Onze basisaanpak is erop gericht een grondige analyse te combineren met het zoeken naar een optimaal evenwicht, waarbij de dialoog een belangrijke plaats krijgt en, in de mate van het mogelijke, de verzoening met de fiscale overheden. Hierbij hebben we veel aandacht voor de rechtszekerheid en, waar mogelijk, het bekomen van een ruling bij de Dienst Voorafgaande Beslissing (DVB) met de ambtenaren met wie een sterke vertrouwensband werd gecreëerd doorheen de behandeling van dossiers.